Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

LolaLolaLola
2871 87e2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapulczynski pulczynski
LolaLolaLola
1779 8139 500
Reposted fromstroschek stroschek viaPaseroVirus PaseroVirus
LolaLolaLola
3872 9720 500
afwas-date
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaHypothermia Hypothermia
LolaLolaLola
3126 1237 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaHypothermia Hypothermia
LolaLolaLola
2150 414b 500
Reposted fromstroschek stroschek viahepi hepi
LolaLolaLola
1541 e4c7
Reposted fromteijakool teijakool viahepi hepi
LolaLolaLola
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
LolaLolaLola
LolaLolaLola
1037 43d8 500
LolaLolaLola
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viakreska-groteska kreska-groteska
LolaLolaLola
1519 5585

October 25 2018

LolaLolaLola
4290 4213 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viahepi hepi

October 23 2018

LolaLolaLola
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viahepi hepi
LolaLolaLola
3097 069d
Reposted fromoll oll viahepi hepi
LolaLolaLola
7645 e4c8 500
Reposted fromoll oll viahepi hepi

October 18 2018

LolaLolaLola
5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viamontak montak

October 17 2018

LolaLolaLola
5947 bc7a 500
Reposted fromnekobasu nekobasu viahardkorwey hardkorwey

September 18 2018

LolaLolaLola
0614 5e7a 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viastroschek stroschek
LolaLolaLola

September 13 2018

LolaLolaLola
8510 f213 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawaco6 waco6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl